GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==

Punten Kasep, “Monyet Kolot” ngiring ngalangkung !

PELITAKARAWANG.COM -.Ieu mah ngan ukur dongeng bari jeung teu mustail aya kajadianana.Hiji mangsa aya dua nonoman urang Bayongbong Garut nu rek neangan gawe di Jakarta. Nyusul batur-baturna nu geus aya di Jakarta jadi tukang cukur. Ngarah irit eta dua nonoman indit ti lembur nyubuh ,nempong mobil treuk nu mawa barang ka Bandung. 
Pelita Karawang
Ilustrasi Mobil Angkot di Bmadung
Ti Bandung neruskeun lalampahanana naek kareta api nu ka Jakarta. Wanci isuk ngahaeub beurang eta dua nonoman anjog ka kota Bandung. Jrut tarurun tina treuk nu ditempongan tea, bari nganuhunkeun ka supir. Saterusna maranehanan tumpak mobil angkutan kota ngajugjug ka halteu kareta api kota Bandung.

Teu kungsi lila angkot anjog di hareupeun halteu kareta. Turun ti angkot eta dua nonoman gura-giru muru loket tempat meuli karcis. Kabeneran kareta nu rek ngajugjug ka kota Jakarta geus ngajugrug. Sanggeus baroga karcis, gancang maranehanan arasup ka kareta api, gek duanana dariuk di korsi kareta nu kabeneran kosong keneh. Sanggeus ngagenah-genah maneh eta dua nonoman, galecok sagala di omongkeun naon wae nu katingali kaayaan di kota. T

Teu kungsi lila jol dua jalma ewesalaki (suami istri, Ind) urang Eropa. Da eta cirina teh kulitna barule, jarangkung gede bari jeung nu lalaki beungetna bewokan. Gek eta dua bule teh dariuk pahareup-hareup jeung dua nonoman tea. Eta dua nonoman Garut nu kakara tumpak kareta api, jep jempe, bari jeung panon duanana neuteup ka urang bule tea.


Bari patingbalieur eta dua nonoman nuluykeun wangkonganana. Eusi wangkonganana diantarana kieu :
A : “Disidik-sidik mah jiga monyet kolot, nya”, cek nu saurang.

B : “Lain kos monyet atuh, eta mah jiga domba jalu uing di imah,” tembal baturna.

Eta wangkongan kadengeeun eces ku dua urang Eropa tea, sabab diucapkeunanan lumayan tarik, ma’lum sora kareta gandeng, katurug-turug eta dua nonoman nyangka eta dua bule moal ngartieun naon nu diwangkongkeun.

Selang sababaraha waktu kareta api nepi ka halteu kota Purwakarta. Dua bule tea patingkuciwes , teuing naon nu diobrolkeun. Sanggeus kareta eureun duanana rek turun, bari jeung ngucapkeun kieu ka eta dua nonoman Garut : “Punten nu karasep, ngiring ngalangkung, monyet kolot bade lungsur”.

Atuh lain deui ngagebegna eta dua nonoman. Katingal beungeutna sepa, jiga nu reuwas. Duanana papelong-pelong. Bengong.

Sihoreng eta dua bule teh turis ti Belanda profesor basa Sunda di Universitas Leiden.
Hag siah.! 


Kiriman : Kasim Suriadinata www.pelitakarawang.com

Komentar0